1 X Scanner 1 X Manual Usb Port

$89.00
+ $4.49 Shipping

1 X Scanner 1 X Manual Usb Port

Price: $89.00
$89.00 + $4.49 Shipping

Taxes calculated at checkout

In stock

Dispatched within 2 days

We accept the following payment methods

Description

Embedded 1D 2D Barcode Scanner QR Bar Code Reader Module Scanner USB Port Connection Auto Scanning for Gate Machine Tickets Checking Mobile Payment USB Port

Delivery & Returns

Lei Zhou Shi Lei Cheng Yi Ping Shi Zhuang Dian

Address: 087 Hao Zhi Yi, Zhong Xi Jie, Lei Cheng Zhen Lei Zhou Shi, 524200, China