1 Wifi Repeater 1 User Manual White Eu Plug

$21.95
+ $4.49 Shipping

1 Wifi Repeater 1 User Manual White Eu Plug

1 Wifi Repeater 1 User Manual White Eu Plug

Price: $21.95
$21.95 + $4.49 Shipping

Taxes calculated at checkout

In stock

We accept the following payment methods

Description

300M WiFi Signal Amplifier Wireless WiFi Repeater WiFi Range Extender with 2 Internal Antennas for Home Office White EU Plug White EU Plug

Delivery & Returns

Lei Zhou Shi Lei Cheng Yi Ping Shi Zhuang Dian

Address: 087 Hao Zhi Yi, Zhong Xi Jie, Lei Cheng Zhen Lei Zhou Shi, 524200, China